تفاوت قیمت کالا در مغازه های مختلف مازندران!

دستگاه های بازرسی و اصناف نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری کنند.

12345678910...