خبرنگاران آملی همچون همیشه در روز انتخابات گل کاشتند