این خانه ساختمانی اصالتا مربوط به دوران قاجار متعلق به ارباب منوچهری از اربابان شهر آمل بوده است و تا قبل از اینکه به تملک سازمان میراث فرهنگی در آید

کمال آنلاین : خانه منوچهری در نیاکی محله شهر آمل قرار گرفته است.


 نیاکی محله از محلات قدیمی شهر آمل بوده و در بخش تاریخی شهر واقع شده است.


این خانه ساختمانی اصالتا مربوط به دوران قاجار متعلق به ارباب منوچهری از اربابان شهر آمل بوده است و تا قبل از اینکه به تملک سازمان میراث فرهنگی در آید همچنان در اختیار بازماندگان خانه منوچهری بوده است.


و هم اکنون به عنوان مجموعه فرهنگی، پذیرایی، عمارت منوچهری در حال بهره‌برداری می باشد.