همزمان با اربعین حسینی پیاده روی خانوادگی در قالب حرم تا حرم، از مسیر امامزاده ابراهیم تا امامزاده عبدالله برگزار شد.