کمال آنلاین / طرح نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز درمانی مازندران از اول دی ماه اجرایی شد، طرحی که با اجرای درست آن مزایای زیادی به همراه خواهد داشت.

استان مازندران به همراه چند استان دیگر با تحقق صد در صدی این برنامه در فروردین سال جاری پیشتاز نسخه الکترونیک است  بطوریکه روزانه ده هزار نسخه الکترونیک در مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان مازندران صادر می‌شود.

هرچند این طرح در ابتدای راه خود قرار دارد حتما بامعایبی همراه است به همین منظور برای رفع معایب تفاهم نامه‌ای با علوم پزشکی استان امضا شد.