سیدعباس حسینی سرپرست فرمانداری ویژه آمل دراولین روز کاری با همراهی معاون برنامه ریزی فرمانداری آمل و اعضای هیئت مدیره هرک صنعتی آمل وروسای ادارات مرتبط ، بخشدار امام زاده عبدالله چند واحد تولیدی را ازنزدیک مورد بازدید خود قرار دادند