آوای کمال /در ادامه با توجه به پرسش برخی شهروندان عزیز مبنی بر متصدی صدور مجوز ساخت و نحوه صدور مجوز در حریم شهرها، مراحل صدور پروانه ساختمان در خارج از محدوده و حريم مصوب شهرها را جهت استفاده شما سروران عرض مینمایم؛

بطور كلي صدور پروانه ساختماني در محدوده و حريم شهرها با شهرداري، در محدوده روستاها با دهياري و خارج از موارد ياد شده با سازمان همیاری استان مربوطه، زیر نظر دفتر فنی استانداری مي باشد.

 

 مراحل صدور پروانه ساختماني توسط شهرداری ها در خارج از محدوده شهری و داخل حریم مصوب شهرها به شرح زیر است؛

 

1- اخذ نظريه كتبي از نزديكترين شهرداري محل مبني بر اطمينان از واقع شدن ملك مورد تقاضا، خارج از محدوده و در حريم شهر (در صورتيكه در حریم شهر مربوطه واقع شود جهت دريافت پروانه ساختماني مي بايستي به آن شهرداري مراجعه شود)

2- ارائه مدارك ذيل شامل:

الف) درخواست كتبي متقاضي

ب‌) فتوكپي سند مالكيت رسمي بنام متقاضي (يا وكالت محضري بنام متقاضي يا قولنامه عادي به همراه تنظيم فرم تأئيد مالكيت و يا تنظيم تعهد نامه محضري برابر فرم مربوطه)

ج‌) كروكي دقيق محل احداث، که پس از بازدید واحد شهرسازی شهرداری، ممهور به مهر واحد  مربوطه می گردد.

د‌) در صورتي كه نام متقاضي شركت باشد ، فتوكپي آگهي ثبت شركت ، در غير اينصورت فتوكپي شناسنامه متقاضي.

هـ) فتوكپي موافقت اصولي يا پروانه تأسيس معتبر يا موافقت مراجع ذيربط جهت كليه واحدهاي توليدي و خدماتي

و‌) استعلام و موافقت ادارات ذيربط در رابطه با احداث واحد مورد نظر شامل موافقت مديريت جهاد كشاورزي در رابطه با تغيير كاربري زمين مورد ارائه، همراه با تأييد كروكي –موافقت كمسيون ماده 13 با طرح مزبور از سازمان مسكن و شهرسازي- موافقت محيط زيست در خصوص رعايت ضوابط زيست محيطي – نظريه ادارات منابع طبيعي و امور اراضي در خصوص اسناد مالكيت زمين مورد ارائه و اداره راه و ترابري در مورد راههاي بين شهري و رعايت حريم راه روستايي – شركت آب منطقه اي در خصوص رعايت حريم رودخانه – شركت برق در خصوص رعايت حريم فشار قوي - شركت گاز در خصوص رعايت حريم لوله گاز – شركت آب و فاضلاب در خصوص رعايـت حريم لوله آب و شركت نفت در خصوص رعايت حريم لوله نفت و ساير ادارات ذيربط در صورتي كه زمين مورد نظر در حاشيه جاده و نزديك به حريم تأسيسات ادارات مذكور واقع گرديده است.

ز‌) تكميل فرم بازديد كارشناس شهرداری از محل با در نظر گرفتن ماده 4 آئين نامه

ح‌) موافقت سازمان تأمين اجتماعي در مورد بيمه اجباري كارگران ساختماني نسبت به ميزان زيربناي درخواستي با در نظر گرفتن ميزان زيربناي قيد شده در موافقت اصولي و پروانه تأسيس و ماده 4 آئين نامه.

3- پس از اخذ استعلامات و تكميل موارد فوق الذكر ، پرونده توسط شهرداری محل به دفتر فني استانداري جهت طرح در مراجع ذی صلاح ارسال مي گردد.

4- ارائه دو سري كامل از نقشه هاي اجرائي ساختمانها شامل پلان معماري ، برش و نما ، جزئيات اجرايي فونداسيون ، ستونها ، تيرريزي و ... براي كليه ساختمانها و نيز سايت پلان كه كليه نقشه ها به تأييد مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال بكار در خدمات مذكور رسيده باشد.

5- ارائه مدارك مهندس ناظر (فتوكپي پروانه اشتغال بكار نظام مهندسي ، فتوكپي مدرك تحصيلي)

6- ارائه فيش واريزي بنام عوارض خارج از محدوده شهری توسط شهرداری

7- كنترل و تطبيق مدارك مورد نظر و صدور پروانه احداث بنا توسط شهرداری

لازم به ذکر است؛ طرح هادی شهر بابکان در حال مطالعه توسط مشاور طرح بوده و به زودی قسمت اول طرح پس از تائید اعضای محترم شورای شهر جهت تصویب به کار گروه زیر بنایی استانداری ارائه می گردد.

                        

            با نهایت سپاس سیدمحمدمهدی فاطمی