بی هیچ تردیدی ، اقداماتی جون ماندن داوطلبانه اما الزامی در خانه؛ قرنطینه اجباری بیماران ؛ طرح فاصله اجتماعی و تعطیلی مراکز تجمع و اصناف و بازار - به استثنای موارد خاص - جملگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و آینده نگرانه و با تدبیر و امید بخش است. 
اما تدبیر و ضرورت بعضی محدودیت ها در مقابله با شیوع و پیامدهای خطرناک کرونا ، نباید مانع تدبیر و ضرورت اقدامات بسنده و اثربخش مسوولین در مقابله با محرومیت ها و مشکلات اقنصادی تحمیلی ناشی از آن محدودیت ها به ویژه تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک در میان اقشار و افراد ضعیف و کم درآمد اقتصادی ، از جمله دستفروشان و کارگران روزمزد و خرده مغازه داران و حمایت از آنها شود.
البته که بررسی چالشهای اقتصادی و راهکارهای مناسب برای برون رفت از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس ، از سوی بعضی از مسوولین در کشور و مازندران دور نمانده است ؛ اقدام آمیخته به تدبیر و امیدبخش احمد حسین زادگان استاندار مازندران برای شناسایی و معرفی افراد ضعیف و آسیب دیده و پیگیری برای برخورداری آنها از بسته های حمایتی ، حتی اگر در مرکز کشور به نتیجه کامل و مطلوب نیز نرسد اما اقدامی است درخور تحسین.
 
اما شگفتا که گویی بعضی از نمایندگان کنونی  مجلس و نیز منتخبان مجلس یازدهم  از جمله در مازندران، چنان آسان در قرنطینه سکوت و خاموشی خود، در خواب سنگین بی اعتنایی به آسیب دیدگان اقتصادی ناشی از بحران کرونا ، آرمیده اند که حتی دریغ از اندکی همدلی و همدردی و حمایت از اقشار و اصناف اقتصادی کم درآمد و بسیار آسیب دیده جامعه  برای کاهش مشکلات مالی و معیشتی آنها و خانواده های شان در شرایط تحمیلی شیوع و تداوم کرونا!
 
کرونا روزی نه چندان دیر و دور  به پایان خواهد رسید اما تاسف بر آن گروه از نمایندگان مردم در مجلس و منتخبانی که در قرنطینه خواب و سکون و سکوت سنگین بی اعتنایی به ضرورت دفاع از حقوق و مطالبات مردم به ویژه اقشار و اصناف و افراد کم درآمد بازار و تنگناهای مالی و معیشتی آنها و خانواده هایشان بسر می برند، پایان نخواهد گرفت!
تاسف بسیار باید بر منتخبانی که به گاه نیاز به آرای مردم ، پوپولیستی و ابزار انگارانه شعار خادم و نوکر بودن مردم را سر می دادند و بر طبل این وعده می کوبیدند که به گاه پیروزی انتخاباتی و نشستن بر روی صندلی مجلس ، هیچ گاه میکروفون شهرستانشان در مجلس خاموش نخواهد شد، اینک و به رغم پیروزی انتخاباتی ، این سان ، آسان و بی اعتنا به درد و رنج و مطالبات و دفاع ازحقوق اقشار و اصناف و افراد آسیب دیده ناشی از شرایط تحمیلی شیوع و تداوم کرونا ، در قرنطینه خواب و سکوت و خاموشی بسر می برند!