به برگزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آمل و به استناد بازدید و نظارت مهندسین بهداشت محیط از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در ماههای تیر و مرداد در سطح شهر و مسیر هراز تعداد ده امکنه شامل تالار پذيرايي ، نانوايي ، آب ميوه فروشي – بستني ؛‌قهوه خانه ، کارگاه توليد شيريني ،‌ نان فانتزي و آشپزخانه مرکزي به علت نواقص بهداشتي و عدم رعايت دستورات مهندسين بهداشت محيط طبق اصلاحيه ماده ۱۳ مواد غذايي ، خوردني و آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي از فعاليت آنها جلوگيري بعمل آمده وبصورت موقت پلمپ شدند . پرونده متصديان متخلف به مراجع قضايي ارسال گرديد.