کمال آنلاین : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل، عملیات خرید و نصب باسکول 60 تنی در ایستگاه میانی و مرکز دفن زباله آمل صورت پذیرفت.

در اختیار داشتن توزین زباله شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوان سرانه تولیدی زباله هر نفر را داشته و اقدامات مدیریتی صحیح را براساس آمار تخلیه انجام داد.

توزین زباله شهری از واجبات مدیریت بهینه پسماند می باشد که براساس آمار خروجی چگالی زباله، طراحی های امحای زباله، رشد جمعیتی، رشد اقتصادی و سرانه مصرف شهر را با آمار دقیق تخلیه زباله شهری خواهیم داشت تا برنامه ریزی صحیح و مدون درخصوص مدیریت امحای زباله در شهر انجام گیرد.

با توجه به ضرورت موضوع، سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل با اهداف تعیین شده نسبت به نصب و راه اندازی باسکول در 2 مرکز کلیدی ایستگاه میانی و مرکز دفن زباله اقدام مدیریتی را انجام داده است.