ضرورت اجماع برای معرفی سه منطقه آزاد تجاری در استان مازندران / در قضیه امیرآباد بزرگ نمایی شد

قاسم احمدی لاشکی، رییس مجمع نمایندگان استان مازندران درگفتگو با کمال آنلاین با بیان اینکه منطقه آزاد مازندران تا به امروز خوب مدیریت نشد، گفت: منطقه آزاد برای ما مهم است اما مهمتر از آن وحدت و همگرایی می باشد.
وی تصریح کرد: نباید موضوعات در استان سبب ایجاد شکاف شود که به اندازه کافی مشکل داریم و نباید این موضوع ما را از هم جدا کند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس ادامه داد: در سال گذشته و در سفر دولت به مازندران عزیزان بابلسر را گفتند و به جهت همین شکافها به نتیجه نرسید و در آن زمان اعلام کردیم ما نمایندگان به اجماع برسیم و سه نقطه را معرفی کنیم.
احمدی لاشکی اظهارداشت: چطور در استان هرمزگان می شود سه نقطه داشته باشند و در مازندران با این همه فراوانی، ظرفیتها و نعمات نمی شود.
وی افزود: آن موقع از 12 نماینده استان به جز نماینده بابلسر که فکر می کرد کار تمام شده است و امضا نزد بقیه نمایندگان امضا کردند و امروز همان اتفاق برای امیرآباد افتاده است.
رییس مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: الان هم باز 11 نماینده امضا زدند و نماینده بهشهر امضا نزد که فکر کردند کار تمام شده است.
احمدی لاشکی ادامه داد: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور می گویند بنویسید و رییس جمهور جهت رسیدگی به بنده نامه برند که پیگیری این کار را صورت می دهم و چرا باید باز تک روی کنیم و فکر کنیم انجام می شود.
رییس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: نکته دیگر بزرگ کردن این قضیه بود و استان هایی که رییس جمهور رفت و در ماههای 6، 11 و 12 سال 93 اعلام کردند و دولت مصوب کرد هنوز در مجلس نتیجه نگرفته است بعد ما در مازندران چیزی نشده است این گونه بیان می کنیم.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس ادامه داد: وقتی منطقه آزاد تعریف می شود شعاع خدمتی تعریف می کنیم و برای امیرآباد می گوییم رفتید نقطه آخر استان را انتخاب کردید که نصف شعاع آن برای مازندران و نصف شعاع آن برای استان دیگر بوده که قرار است به آنان هم خدمات دهیم و خوب بوده این را نزدیکتر کنیم تا همه مازندران بهره گیری کنند.
احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: طرح منطقه آزاد امیراباد در شورای عالی مناطق آزاد تصویب شد و فردی را به عنوان مشاور قرار می دهند تا برنامه ریزی را انجام دهد و بعد باید به دولت بیابد و سپس به مجلس برود تا رای بگیرد که با نارضایتی نمایندگان استان مشخص است رای نمی گیرد.
وی افزود: توقعاتی ایجاد کردند که شدنی نیست و ضرورت دارد این کار مدیریت شود و ما نمایندگان باید در تصمیمی که گرفتیم باهم باشیم و بابلسر، نوشهر و امیرآباد با هم دیده شود و اگر این اتفاق را رقم زدیم به توفیقات می رسیم.