با جدیت پیگیر حفظ حریم شهر آمل هستیم / استانداری مازندران همکاری لازم را صورت دهد

در ادبیات شهرسازی حریم شهر را محدوده پیرامون شهر می دانند که  حفاظت و حراست از آن برای توسعه آینده شهر ضروری است.

شهر به مثابه یک موجود زنده برای توسعه و گسترش خود نیاز به فضایی در پیرامون دارد. همچون درختی که نیاز به زمین در پیرامون بن خود دارد تا بتواند به خوبی رشد کند و این فضا برای شهر همان حریم است.

پس یکی از عوامل زمینه ساز توسعه و گسترش موزون شهر در آینده،  پهنه اراضی حریم شهر می باشد.

بر اساس مصوبات شورایعالی شهرسازی معماری کشور حریم شهر باید بین 3 تا 5 برابر محدوده شهر باشد در حالی که حریم آمل تنها 1/4  (کمتر از یک و نیم) برابر محدوده شهر بود که با ایجاد تداخل های جدید حریم آمل از 4030 هکتار به 2280 هکتار خواهد رسید و حتی از محدوده 2800 هکتاری شهر کمتر خواهد بود!!

مهندس محمدرضا عقیلی نژاد معاون فنی شهرداری آمل درگفتگوی باکمال نیوز ، پیرامون اقدامات انجام شده برای حریم شهرآمل با اشاره به اینکه از سال 91 که مسئولیت معاونت فنی شهرداری آمل را برعهده گرفتم در سال 89 بخش امام زاده عبدالله آمل شکل گرفته بود گفت: متعاقب آن هم در سال 91 شهرامام زاده عبدالله مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه شهرآمل دارای طرح جامع و حریم مصوب می باشد افزود: مساحت محدوده حدود 2800 هکتار و حریم آن حدود 4 هزار هکتار می باشد و با تجمیع روستاها و تشکیل بخش های جدید دابودشت و امام زاده عبدالله در اطراف شهر آمل مشخص گردید که حریم بخش های فوق مصوب شهر آمل تداخل نموده و حدود 1750هکتار از حریم شهر آمل جدا و الحاق به بخش های فوق گردید.

وی اشاره کرد: با روبرو شدن با این معضل بزرگ طی نامه ای به تاریخ 10/6 /92 به مدیرکل تقسیمات وزارت کشور و با توجه به ماده 8 قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب 84/10/14 و دستورالعمل اجرائی آن خواستار رعایت حریم شهرآمل شدیم.

حریم محدوده شهر آمل حفظ گردد.

معاون فنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه در سال 92 شش ماه بعد از ابلاغ شهرامام زاده عبدالله، شهرداری آمل پیگیری هایی صورت گرفت که نتیجه ای در برنداشت ادامه داد: در تاریخ 92/4/6 نامه ای از سوی دفتر فنی وزارت کشور به استانداری ابلاغ که بخش و شهر امام زاده عبدالله که شکل گرفت حریم خود را کم کند و حریم محدوده شهر آمل حفظ گردد.

 عقیلی نژاد اشاره کرد: شهرداری  آمل هیچ اطلاعی از مراحل تغییرات محدوده بخش های شهرستان توسط مسئولین استانی نداشته و متاسفانه پس از تصویب بخش ها و تداخل آنها با حریم شهر از موضوع مطلع شدیم.

وی تاکید کرد: از سوی شهرداری آمل در تاریخ 30/4 /92 نامه ای به دفتر فنی استانداری زده شد که بایستی حریم شهرحفظ شود و مصوبه قبلی محدوده بخش و شهر امام زاده عبدالله اصلاح و خواهان رسیدگی و حفظ حریم شهر آمل هستیم.

عدم عکس العملی استانداری مازندران جهت حفظ حریم شهرآمل

وی با بیان اینکه متاسفانه استانداری مازندران علیرغم مکاتبات در این خصوص هیچ گونه عکس العملی جهت حفظ حریم شهرآمل نشان نداد تصریح کرد: این موضوع منجر به این شد که از سوی شهرداری آمل در تاریخ 92/10/6 به مدیرکل تقسیمات وزارت کشور نامه ای ارسال شود که خواهان رسیدگی موضوع شدیم.

 عقیلی نژاد اضافه کرد: همچنین طی نامه ای در تاریخ 92/6/3 به معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خواستار رسیدگی برای اصلاح حریم شهر آمل شدیم که رونوشت آن به مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران جهت استحضار ارسال شد.

 معاون فنی شهرداری آمل ادامه داد: طی نامه ای بتاریخ 92/7/16 از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی به استاندار مازندران در خصوص طرح جامع شهر دابودشت که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و با حریم شهرآمل تداخل داشته کان لم یکن تلقی می گردد زده شد رونوشت به مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران جهت آگاهی وصدور دستور اقدام مشابه برای شهر امام زاده عبدالله.

عدم توجه دفتر فنی استانداری مازندران به نامه های دفتر فنی وزارت کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی

وی با ابراز گله مندی از دفتر فنی استانداری مازندران که هیچ گونه توجهی به نامه های دفتر فنی وزارت کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی ننموده و بدون درنظر گرفتن تمام جوانب یکجانبه قضاوت می کند تصریح کرد: خوشبختانه با درایت معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری وقت مازندران طی نامه ای در تاریخ 11/8/ 92 به معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران خواستار اصلاح محدوده بخش امام زاده عبدالله شدند و تاکید کردند که هرگونه تصمیم گیری درخصوص حریم شهرها با هماهنگی این معاونت صورت گیرد.

 عقیلی نژاد تاکید کرد: یک ماه بعد با پیگیری های بعمل آمده با استانداری مازندران و فرمانداری ویژه آمل خواستار اصلاح حریم شهر آمل براساس نامه معاونت عمرانی استانداری را خواستارشدیم که  نتیجه نداد و در تاریخ 92/18/9 مجددا از سوی شهرداری آمل نامه ای به استاندار مازندران زده شد و اعتراض خود را مبنی بر نادیده گرفتن حریم مصوب شهرآمل را اعلام داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه متعاقب این نامه جلسه ای در فرمانداری آمل تشکیل شد گفت: در این جلسه با حضورمدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران، مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران، اعضای شورا و شهرداران شهرهای آمل و امام زاده عبدالله و فرماندار ویژه آمل مقرر شد که حریم آمل حفظ و محدوده بخش اصلاح شود که متاسفانه هیچ گونه اتفاق خاصی نیافتاد و از سوی فرمانداری ویژه آمل هیچ مکاتبه ای صورت نگرفت ؟!!.

وی اضافه کرد: به جهت عدم همکاری مجددا در تاریخ 93/7/9 نامه ای به استاندار مازندران و ریاست شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران با عنوان اینکه برای رفع تداخل حریم و ممانعت از هرگونه تصمیم گیری که موجبات آثار سوء در توسعه درازمدت شهر آمل می شود و جدا خوداری شود زده شد.

ارسال نامه به مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری مازندران

معاون فنی شهرداری آمل تصریح کرد: بعد از پیگیری های متعدد و نگرفتن نتیجه موضوع را طی نامه ای در تاریخ 93/7/16به مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری مازندران ارسال کردیم.

عقیلی نژاد اشاره کرد: مجددا به وزارت کشور رفتیم که ماحصل آن ارسال نامه از سوی مدیرکل دفترفنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور درتاریخ 94/5/17 به معاون عمرانی استانداری که حداکثر ظرف مدت یک هفته مهلت بررسی داده شد که متاسفانه دفتر فنی استانداری مازندران طی نامه ای به تاریخ 94/6/23 بهمراه چند شهر دیگر کوچک مازندران که مشکل حریم داشتند نام آمل اشاره مختصری نمودندکه مشکل حریم دارد.

وی عنوان داشت: متاسفانه به دلیل عدم همکاری دفتر فنی استانداری در ارسال جواب قانع کننده در تاریخ 94/5/31نامه دیگری به مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران در خصوص نتایج منتج شده از مکاتبات وزارت کشور و راه و شهرسازی در خصوص رعایت حریم شهر آمل را خواستار شدیم.

عقیلی نژاد تاکید کرد: در تاریخ 94/6/15 نامه دیگری به مدیرکل دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور از سوی شهرداری با کلیه مکاتبات و ضمائم ارسال شد که از سوی آقای مغانلو مدیرکل دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور طی نامه ای به تاریخ 94/6/31 به مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل محدوده و حریم مصوب شهر آمل منوط به رعایت خطوط و حقوق مکتسبه و تاریخی محدوده و حریم شهرهای همجوار صورت پذیرد ارسال شد.

معاون فنی شهرداری آمل اعلام کرد: با پیگیری های مجدد معلوم شد دفتر تقسیمات استانداری مازندران خلاف نظر شهرداری آمل را دارد و با شهرداری آمل همسو نمی باشد و دوباره در تاریخ 94/9/22 نامه ای به استاندار مازندران ارسال شد و خواهان پیگیری و ارسال جواب قانع کننده شدیم.

دفتر تقسیمات سیاسی و دفتر فنی وزارت کشور نظر به حفظ حریم شهرآمل را دادند

 عقیلی نژاد اضافه کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت خواهان بررسی حریم شهر آمل شدیم که یک تیمی از وزارت کشور، راه و شهرسازی، کارشناسان دفتر تقسیمات سیاسی استانداری، کارشناسان دفتر فنی استانداری، شهرداران، بخشداران و شوراهای اسلامی شهرها حضور داشتند در تاریخ 95/1/31 در جلسه ای که  در فرمانداری آمل برگزار شد و نتیجه بر این شد که دفتر تقسیمات سیاسی و دفتر فنی وزارت کشور نظر به حفظ حریم شهرآمل را دادند و در همان روز مهندس قربانیان طی تماسی با مهندس رازجویان دفترفنی استانداری، مهندس نبیان معاون عمرانی استانداری مازندران خواهان توقف حریم شهر امام زاده عبدالله و خواستار اصلاح حوزه بخش امام زاده عبدالله شدند.

وی عنوان داشت: پس از برگزاری جلسه تیم بازدید کننده از حریم شهر آمل از سوی شهرداری آمل نامه ای به تاریخ 95/2/18 به معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری مازندران ارسال و ضمن ارسال نظریه کارشناسان دفترفنی وزارت کشور تا تعیین تکلیف نهائی توسط وزارت کشور از ابلاغ  حریم شهر امام زاده عبدالله خودداری کنند.

عقیلی نژاد با ابراز تاسف از اینکه علیرغم تاکیدات ومکاتبات بعمل آمده بجای توقف ابلاغ حریم شهر امام زاده عبدالله نامه ای در تاریخ 95/3/9 از سوی مدیرکل دفترسیاسی و انتخابات استانداری مازندران به مدیرکل دفتر فنی استانداری حریم پیشنهادی شهر امام زاده عبدالله باعناصر تقسیمات مغایرتی ندارد ارسال نمود.

 معاون فنی شهرداری آمل خاطرنشان کرد: استاندار مازندران درتاریخ 95/3/30 بدون توجه به نامه های وزارت کشور، راه و شهرسازی و شهرداری آمل و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و نادیده گرفتن نارضایتی عمومی اقدام به ابلاغ نقشه حریم شهر امام زاده عبدالله می کند.

در حال حاضر قسمتی از شهر آمل در حریم شهر امام زاده عبدالله قرار دارد

 عقیلی نژاد اشاره کرد: در حال حاضر قسمتی از شهر آمل در حریم شهر امام زاده عبدالله قرار دارد و برای اینکه ما را در برابر عمل انجام شده قرار بدهند ودرکمترین بازده زمانی بعد از آن جلسه صبر نکردند و راسا اقدام کردند که این موضوع انجام شد و متاسفانه یکطرفه و بدون اینکه جلسه ای در تهران برگزار شود و همه را دعوت کردند و رای را ابلاغ کردند که حتی کارشناسان وزارت کشور نقشه پیشنهادی اصلاح بخش را هم داده بودند که این تداخل ها حل شودوما هم این مسئله راقبول کردیم .

وی ادامه داد: در تاریخ ۹۵/۴/۵ با امضای رییس شورای اسلامی شهر و شهردار آمل نامه ای به آقای خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور زده شد و در آن نامه تداخل حریم ذکر شد متاسفانه اراده ای وجود ندارد و دفتر تقسیمات سیاسی آن را اصلاح کند، خواستار آن شدیم که هر چه سریع تر به وضع سابق برگردد.

معاون فنی شهرداری آمل بیان داشت: از طرفی استانداری هم به وزارت کشور اعلام می کند که تقسیمات شهری و محدوده هیچ مشکلی ندارد تا هر چه سریع تر این کار شکل گیرد و کار اصلاح شده ، قانونی و تمام شده بود ما خودمان هم از این ابلاغ با این سرعت متعجب هستیم.

عقیلی نژاد تاکید کرد: با توجه به اعتراضات دانشگاه شمال و شرکت های کاله و کاچ  و وجود بیمارستان امام  وداشتن پارک هلومسر که متعلق به شهرداری آمل می باشد اگر حریم شهر آمل از دست برود رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و عمرانی شهر آمل از بین می رود و موجب آثار سوء در توسعه دراز مدت شهر آمل می شود.

 وی ضمن قدردانی از حمایت ها و تلاش های دکتر یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس خواستار پیگیری موضوعات مطرح شده ازسوی ایشان شد.

آخرین نامه مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور

عقیلی نژاد با اشاره به نامه های مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری و نامه مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری به معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران در تاریخ های 95/4/14 و 95/4/21 در خصوص پیگیری پیرامون تداخل بخش امام زاده عبدالله با حریم مصوب سال 82 شهر آمل و اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره 158639 مورخ 94/11/26 شدند.

وی تصریح کرد: با تمام توان  مجموعه شهرداری وشورای اسلامی شهر آمل بصورت منسجم ویکصدا پیگیر حفظ حریم شهر آمل هستیم و تلاش های لازم را در راستای تحقق این امر صورت می دهیم.