افتتاح بیمارستان امام خمینی(ره) آمل با حضور وزیر بهداشت