آغاز نشاء سنتی در روستای زاغده آمل از نگاه دوربین بهروز خسروی

 
کمال نیوز: نشاء سنتی در روستای زاغده آمل از اوایل اردیبهشت آغاز شده است. گرانی نرخ دست مزد کارگران بومی، شالیکاران را بران داشته که از کارگران سیستان و بلوچستانی استفاده کنند. این کارگران که عموما زنان و دختران سیستانی هستند، به همراه خانواده های خود به مازندران کوچ می کنند و تا پایان فصل نشاء به مدت دو ماه خانه ای را برای سکونت به صورت گروهی در روستا اجاره کرده و باهم زندگی می کنند.
عکس: بهروز خسروی