افتتاح دبیرخانه مجموعه برنامه فرهنگی حماسی زیر پلاک ماه در آمل