ديدار نوروزی استاندار مازندران با شخصيتها و مديران استان