همایش بزرگ قدردانی دکتر یوسفیان از مردم شریف شهرستان آمل