یادواره شهدای دهستان هرازپی بخش مرکزی با حضور دکتر یوسفیان