توزیع صندوق های اخذ رای در آمل از نگاه دوربین بهروز خسروی