بازديد بخشدار و همراه هيئت اجرايی از ستادهای نامزدهای انتخاباتی در بخش امامزاده عبدالله آمل