یادمان دکتر سید محمدرضا مرعشی با حضور سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در آمل