در این گزارش بهروز خسروی به سوژه پرورش زنبور در این شهرستان پرداخت