مجمع خیرین آمل بیستمین سال فعالیت خود را با دلگرمی خیرین و دستگیری از نیازمندان و یاری رسانده به بیماران سپری می کند