بانوان آملی همراه وهمدوش مردان درساعات اولیه انتخابات با حضور پرشور درتعیین سرنوشت خود مشارکت کردند