فاز یک بازمهندسی و تجهیز دانشکده ها وپردیس پزشکی آمل افتتاح شد.