شهروندان آملی می توانند آسیب های اجتماعی ومعضلات ومشکلات را درقالب عکس وفیلم جهت انتشار برای ما ارسال کنند