با حکم عزیزاله شهیدی فر رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهرداد فولاد بعنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل منصوب و از زحمات سید حسین اسلامی تقدیر شد.