همزمان با روز جهانی کودک با حضور کودکان بهمراه والدین درمزرعه کودک اکسین وبا اجرای برنامه های شاد ومتنوع برگزارشد