احمد حسین زادگان استاندار و نماینده عالی دولت در مازندران طی حکمی مهندس مهدی حسن نژاد عمرانی را به عنوان شهردار امام زاده عبداله منصوب کرد

طی حکمی از سوی استاندار مازندران
مهندس مهدی حسن نژاد عمرانی به عنوان شهردار جدید امام زاده عبداله  منصوب شد
احمد حسین زادگان استاندار  و نماینده عالی دولت در مازندران   طی حکمی مهندس مهدی حسن نژاد عمرانی را به عنوان شهردار امام زاده عبداله منصوب کرد

طی مراسمی با حضور دکتر رازجویان
معاون هماهنگی و امور عمرانی ودکتر محمدی تاکامی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مهندس حسن نژاد عمرانی حکم خود را دریافت و رسما به عنوان شهردار امام زاده عبداله منصوب شد