مهمترین عنوان این شماره هفته نامه /آزمون بزرگ انتخاب شهردار! /نگاه مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران به بازارهای جهانی /پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر مصداق بارز مدیریت جهادی در شهرداری آمل /و....