نخستین برداشت برنج کشور در روستای دعوکلا دابودشت آمل با حضور معاون امور اقتصادی استانداری مازندران ، نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس ، فرماندار ویژه آمل ، رئیس جهادکشاورزی مازندران ودیگر مسئولین آغاز شد