یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مدیریت شهری؛ عدم مشارکت مردم در تصمیم سازی ها است که احیای مجدد طرح شورایاری محلات می تواند کمک کار باشد.

حوزه اجتماعی از جمله مهم ترین بخش ها است که نیاز می رود توجه ویژه و اساسی نسبت به آن صورت گیرد.

آمل شهری برای همه است و نیاز داریم توزیع عادلانه امکانات در همه نقاط شهری وجود داشته باشد.

ساماندهی کارگران فصلی از جمله بخش های مغفول مانده در حوزه مدیریت شهری است که با درک توجه به کرامت این قشر عزیز؛ باید مکانی به همین امر اختصاص پیدا نماید.

در سال های اخیر بحث دستفروشان با حاشیه های بسیاری همراه بوده است که ضرورت دارد به معیشت این قشر عزیز توجه گردیده و حمایت و ساماندهی بازار شب در دستور کار قرار گیرد.

تشکیل اتاق فکر نخبگان شهری و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد همراه با راه اندازی بانک ایده در شورای اسلامی شهر به منظور استفاده از نظرات همشهریان گرانقدر می تواند دستاوردهای بسیاری داشته باشد.

متکدیان بومی و کودکان کار بخشی از بدنه این شهر هستند که اجرای اصولی طرح ساماندهی متکدیان و کودکان کار در شهر آمل بسیار احساس می گردد.

امروز نیاز داریم تا طرح صدای محله باحضور میدانی اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیران شهری در محلات باهدف پیگیری و رفع مشکلات صورت پذیرد.

یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مدیریت شهری؛ عدم مشارکت مردم در تصمیم سازی ها است که احیای مجدد طرح شورایاری محلات می تواند کمک کار باشد.

حمایت عادلانه از انجمن های فعال در حوزه معلولین و تلاش برای بهینه سازی مناسب شهری، یکپارچه سازی مراکز خیریه و ساماندهی پرداخت کمک های ماده ۱۶ و ۱۷ و حمایت عادلانه از هیئت های مذهبی و انجمن های فعال شهر باید صورت پذیرد و همه مدیران پشتیبان و یاریگر کارها باشند.

باید تکریم بزرگان در سرلوحه کاری مدیران قرار گیرد و نیاز داریم تجهیز و بازسازی سرای مهر جهت استفاده سالمندان و بازنشستگان صورت پذیرد.

مناطق آسیب پذیر شهر از مشکلات بسیاری برخوردار هستند که باید با شناخت درست مشکلات موجود؛ نسبت به رفع آن گام برداشته شود.

در پایان امید می رود؛ در حوزه اجتماعی، شاهد اقدامات اساسی و اثربخش باشیم و ظرفیت های آمل عزیزمان را در این بخش ارتقا دهیم.