در راستای اجرای طرح بازرسی و کاهش حوادث ناشی از کار و ایمنی در معادن و با هدف آشنایی شاغلین حوزه معدن با مسائل ایمنی یک دوره تخصصی ایمنی در معدن ویژه کارگران  معادن ذغالسنگ سنگ درکا و شوکاشور برگزار شد.

آوای کمال به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کار  رفاه اجتماعی شهرستان آمل یک دوره آموزش تخصصی ایمنی در معدن ویژه کارگران  معدن ذغالسنگ سنگ درکا و شوکاشور برگزار گردید در طی این دوره مباحث مختلف ایمنی از جمله  آشنایی با مفاهیم و اصول کلی ایمنی در معادن، ایمنی کار با ماشین آلات معدنی ، مقررات ایمنی در تجهیزات حمل و نقل در معادن، شناخت مقررات و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار در معادن و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در معادن ، اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی و عوامل زیان آور محیط کار معادن و اصول پیشگیری وکنترل آنها به شرکت کنندگان آموزش داده شد.