کمال آنلاین ؛ به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري بابل، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور بر اساس پيشنهاد شوراي اسلامي شهر بابل، حكم سيد مجتبي حكيم را بعنوان شهردار بابل صادر و ابلاغ نمود.