مراسم نکوداشت روز درختکاری با حضور اعضای هیات مدیره دفتر، آقای مهندس مسیبی دبیر هیات رئیسه سازمان ،آقای مهندس اکبرزاده عضو هیات مدیره سازمان،آقای مهندس کمالی بازرس سازمان ، خانم مهندس فردوس قربانی و آقای مهندس رسولی اعضای شورای شهر آمل، اعضای هیات مدیره انجمن مجریان ، اعضای کمیته های تخصصی و تعدادی از اعضای دفتر برگزار گردید.