به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی در نشست کارگروه ملی سواحل، بنادر و جزایر شورای امنیت کشور، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان های مازندران، گلستان و گیلان در نوشهر، برخورد بهنگام با هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز از سوی دستگاه های متولی را در سواحل خواستار شد و افزود: احدی حق ندارد در هیچ کسوتی ساخت و ساز غیرمجاز انجام دهد و این یک اصل خدشه ناپذیر است.

استاندار تاکید کرد: در مازندران به هیچ وجه با هیچ تعلل و کوتاهی در این زمینه مماشات نمی کنیم و به اصل تساهل در این موارد هم اعتنا و اعتقادی نداریم و معتقدیم با ساخت و ساز غیرمجاز باید برخورد شود.

اسلامی با بیان این که حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار استان های شمالی، اصلی است که به آن اعتقاد داریم و پایبند هستیم، گفت: در این راستا باید ضوابط آمایش بر ما جاری و ساری باشد بنحوی که از استعداد و ظرفیت سرزمین و جمعیت در امور توسعه ای به شکل مطلوب استفاده کنیم و البته این الزامات را در قالب طرح ویژه مازندران لحاظ می کنیم تا فعالیت ها در نقاط تعیین شده بر اساس مقتضیات صورت گیرد و حرکت بر اساس این نقشه خواهد بود و تا زمانی که این نقشه وصول نشده است براساس طرح های موجود ناحیه ای، جامع، کالبدی و ... عمل خواهیم نمود و با وصول طرح جدید، جایگزین خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که مسئولیت های قانونی دستگاههای عضو کمیته ساماندهی سواحل کاملا شفاف است اظهار داشت: با هماهنگی و یکپارچگی، با هدایت و نظارت فرمانداران شهرهای ساحلی نسبت به کنترل ساخت و سازها و حفظ حریم ساحل دریا پس از آن آزادسازی سواحل اهتمام ویژه صورت خواهد گرفت

مقام عالی دولت در استان با اشاره به این که ساحل متعلق به همه مردم است و دسترسی به آن باید ممکن باشد و مراقبت و نظارت بر آن نیز صورت گیرد تا تصرف مجدد در آن اتفاق نیفتد، ابراز نمود: همه باید در حفاظت از سواحل در کنار هم و در تعامل با هم حرکت کنند و نظارت و پایش مستمر باید از سوی متولیان امر تحت نظارت فرمانداران از سواحل صورت گیرد.

اسلامی با بیان این که هم چنین در خصوص تهیه یک نقشه مشخص برای بهره برداری از سواحل بحث و بررسی های لازم صورت گرفت، ابراز نمود: این نقشه کمک می کند تا ما با دوری از تقاضامحوری؛ به صورت آمایش محور پیش برویم و بر اساس کاربری هایی که در نقشه پیش بینی می شود، سرمایه گذاری ها صورت گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته اقدام مشترک برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در استان های شمالی تشکیل و فعالیت خود را با قوت انجام دهد.