قربانی مدیر کمیته امداد امام خمینی آمل درگفتگو با کمال آنلاین ؛ گفت: هدف از این برنامه را که در قالب طرح حج فقرا اجرا شده تقویت باورهای دینی، ایجاد روحیه نشاط و شادابی معنوی و دینی در بین خانواده های مددجو می باشد.
وی افزود: هشتاد نفر از مددجویان زن و بچه های یتیم از کمیته امداد آمل بصورت پنج روزه  به مشهد مقدس اعزام می شوند.
قربانی عنوان داشت:  کل هزینه به مبلغ ۱۶ میلیون تومان توسط خیرین شهرستان تامین گردید.