جشنواره بومی محلی در مرکز فرزانگان متوسطه اول آمل برگزار شد.