کمال آنلاین :سیدحسین اسلامی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی جهاد کشاورزی یارانه به نهاده های تولیدی است؛ که برای تأمین نهاده های یارانه دار و کمک به هزینه تولید در دامداریها همراه با حمایت و هدایت دامداران به سوی تولید گوشت بیشتر و کمک به پیشرفت توسعه صنعت دامداری با هزینه کمتر می باشد، که در سه ماهه اول سال جاری مقدار 500 تن سبوس گندم یارانه دار برای دامداری‌های شهرستان آمل تخصیص و توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل در همین راستا افزود: در اردیبهشت ماه و منتهی به ماه خرداد سال جاری به میزان 1،950،000 لیتر سوخت گازوئیل یارانه‌ای بین مرغداران صنعتی گوشتی و دامداران عشایر مناطق کوهستانی شهرستان آمل توزیع شد.