درخت کاری

درخت کاری در بافت جامعه ایرانی بیشتر از آنکه در لایه های مختلف مردمی فرهنگ سازی شود ،یک مناسبت تقویمی است که جنبه نمادین داشته و موفق به نهادینه شدن آن در سطوح مختلف اجتماع نشده است.طبیعت همواره زادگاه تفکر ات عمیق بشری است و درخت کاری می تواند نمونه کوچکی از تجلی حقیقی سازندگی در سیطره ای وسیع باشد طوری که اگر ما توانایی انجام کارهای بزرگ برای ساختن دنیایی بهتر را نداریم می توانیم با کاشتن سالیانه حداقل یک درخت و باغبانی کردن در ادامه ی حیات آن سهمی کوچک اما بسیار موثر از آبادکردن دنیای پیرامون داشته باشیم و با این حرکت همواره "آباد کردن" را تمرین و تکرار کرده و به آبادی جهان بیندیشیم.

اگر آب نباشد، اگر درخت نباشد ،اگر هوا پاک نباشد شاید درست نباشد که می گوییم کره زمین نابود می شود،زمین برای دفاع از خود به شیوه های دیگری و در رنگ های دیگری جلوه می کند اما بشر از بی آبی، بی در ختی و هوای ناپاک تلف می شود،حالا که اینطور است بشریت برای رهایی از دست گرد بادهای پر غبار،سیل های نافرجام ،هواهای آلوده ،عریانی های بی پایان کویرها ، دشت ها و کوه ها  و این همه نازیبایی نیازمند یک اراده فراگیر مردمی در قالب نهضت بزرگ درخت کاری است ،آنچه که باورقلبی و یک حرکت عملی به  سوی توسعه  و آبادانی است.

در روزگاری که تولید ویرانی و خشونت بخش بزرگی از جهان را فراگرفته است به مناسبت نورسیده های خود درختی  کاشته و با دستان پاک کودکانمان درختان سازندگی بکاریم ،باید آنها را  بیاموزیم که از درختان باغبانی و نگهداری کنند تا در فلسفه ی زندگی تفکر کنند و در کوچه پس کوچه های ذهنشان به ساخت باغ ،گل و سبزه بیندیشند ،هر آنچه که از سوی خالق منان به عنوان بهشت موعود وعده داده شده است.

ما باید سازندگی را از همان نوزادی و کودکی بیاموزیم،چه خوب می شد که در خانواده ها،مدارس،سازمان های مختلف و کل جامعه زنگ سازندگی با  شعار هر ایرانی حداقل یک درخت در روز درخت کاری به صدا در می آمدچیزی که می تواند بنیانگذار توسعه حقیقی در ذهن و باور همه ما آدم ها بشود.

ما نسلی بودیم که درخت همسایگان را می شکستیم و نتیجه این همه عریانی و نابسامانی شد ،ساختن را از  کاشت یک درخت نه صرفا برای منافع خود بلکه برای همسایگان و دیگر مردم جهان آغاز کنیم و در فلسفه ی آن بیندیشیم.همین امسال در 🌱15 اسفند روز درخت کاری می تواند زندگی با شرکت در جشن های بزرگ درخت کاری برای شما ،خانواده و جامعه معنای دیگری بگیرد. حمید جاودان