ضرورت ساماندهی وضعیت نامناسب متکدیان آمل و آمادگی نظام پرستاری برای آموزش این افراد

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، مسئول حقوقی هیئت مدیره نظام پرستاری آمل در نامه ای به مسئولان شهری خوستار ساماندهی وضعیت نامناسب متکدیان آمل و آمادگی نظام پرستاری برای آموزش این افراد شد.

بنام خدا
نماینده محترم شهرستان آمل
فرماندارمحترم
شهردار محترم
ریاست واعضای محترم شورای شهر
باسلام واحترام
تکدی گری از جمله مواردی است که هم ازنظر تعالیم اسلامی وهم از نظر قانونی مورد نکوهش قرار گرفته است،
اولین چیزی که بادیدن متکدیان به ذهن متبادر میشود فقر است حال اینکه دربسیاری ازموارد ،افراد بجای اشتغال به کار به علت مساعد بودن شرایط وبدون برخورد قاطع، روی به امر تکدی گری میاورند ومتاسفانه دربعضی موارد این اقدام به صورت تیمی صورت میگیرد
درسطح شهر آمل ازدیرباز شاهد حضور افرادی بعنوان متکدی بوده ایم که متاسفانه درچند سال اخیر شاهد افزایش قارچ گونه آنها هستیم،افراد کم سن وسالی که دراکثر موارد موردسوء استفاده والدین و... خود قرار گرفته وبالاجبار به اینکار مبادرت میورزند دراین مجال قصد برشمردن آسیبهای متعدد فردی واجتماعی وحتی مادی این پدیده شوم ندارم اما هدف ، برشمردن آسیبهای بهداشت روانی واجتماعی آن هست
اکثر این افراد بدون رعایت بهداشت فردی درشرایط بد وخطرناک زندگی میکنند که باعث سرایت انواع بیماریها به واسطه ارتباط نزدیکشان با افراد جامعه می شوند که دریک روند هرمی افراد زیادی درمعرض بیماریهای جدی قرار میگیرند
علاوه برجنبه آسیبهای جسمی،آنچه مهمتر به نظر میرسد آسیبهای روانی واجتماعی خود فرد متکدی است
وقتی یک دختر ویاپسر کم سن وسال که باید همچون همسالان خود مشغول درس ومدرسه و بازیهای کودکانه باشد بالاجبار تمام وقت خود را به امر تکدی گری میگذراند بالطبع باافزایش سن  با احساس خلاء رفتارها ومشغولیات کودکانه ای که باید انجام میداد ومحروم از آنها گشته ،دست به بزه های خطرناکی میزند با تحقیق وبررسی درافراد بزه کار ،به روشنی در میابیم که درصد زیادی از آنها از محرومیتهای دوران کودکی بعنوان یکی از دلایل ارتکاب بزه یاد میکنند که بالطبع این آسیب روانی منجر به آسیب اجتماعی جدی می شود
لذا متولیان امر بالخصوص مدیریت شهری باید اهتمام ویژه درجمع آوری کامل متکدیان ازسطح شهر نمایند چراکه باوجود تلاشهای زیاد ومستمر آنها درزیبا سازی شهر ،که شهروندان درسالهای اخیر شاهد آن هستند مانند افزایش فضای سبز، ایجاد بناهای زیبا درسطح شهر،پیاده روسازی و...،وجود چنین افرادی مخصوصا درمیادین و راههای اصلی شهر که مسیر عبور مسافران وگردشگران نیز هست ،علاوه بر آسیبهای بهداشت روانی که برشمردم، باعث معرفی بد ونامطلوب شهرمان می شود لذا مسولان باید درچارچوب وظایف قانونی واحساس مسولیت درمقابل شهروندان اقدام عملی درجهت برچیدن این پدیده شوم نمایند
نظام پرستاری آمل آمادگی خود راجهت آموزش بهداشت فردی واجتماعی وروانی این افراد ،درصورت جمع آوری آنها توسط مسولان اعلام میدارد
باتشکر
پرستار هادی کمالی
مسیول حقوقی هییت مدیره نظام پرستاری شهرستان آمل