با کاروان پیاده حرم تا حرم آمل اعزامی به مرقد مطهر امام خمینی(ره)