جلسه هماهنگی اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در آمل