بازدید مدیرکل ارشاد مازندران از دفتر خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان آمل