دومین روز نشست سالانه خبرگزاری مهر مازندران در آمل