بازديد استاندار مازندران از بيمارستان 17 شهريور آمل و عيادت از فرماندار فريدونكنار