بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران از بخش امام زاده عبدالله آمل