کندی تردد خودروها و رونق متکدیان در محور هراز از نگاه دوربین بهروز خسروی