همایش بزرگ طایفه آملی در حمایت از دکتر یوسفیان/همه آمدند