مراسم دومین سالگرد پزشک متعهد بسیجی دکتر مهرداد جوادیان +پوستر